Sử dụng thư viện Leaflet cho OpenStreetMap - Phần 1

Đăng bởi:

Phan Sỹ Tân

Đăng ngày:

Apr 01, 2021

Đăng ở:

Tin Tức Công Nghệ

Trong bài viết Giới thiệu về Map Platform: OpenStreetMap (OSM) và thư viện Leaflet, mình đã giới thiệu về nền tảng bản đồ OSM và thư viện Leaflet để tương tác. Bài viết này sẽ hướng dẫn một số phương thức đơn giản của Leaflet.

1. Hiển thị bản đồ

Đầu tiên bạn tạo file html và khai báo thư viện Leaflet:

- CSS:

<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/[email protected]/dist/leaflet.css" integrity="sha512-puBpdR0798OZvTTbP4A8Ix/l+A4dHDD0DGqYW6RQ+9jxkRFclaxxQb/SJAWZfWAkuyeQUytO7+7N4QKrDh+drA==" crossorigin=""/>

- Javascript

<script src="https://unpkg.com/[email protected]/dist/leaflet.js" integrity="sha512-QVftwZFqvtRNi0ZyCtsznlKSWOStnDORoefr1enyq5mVL4tmKB3S/EnC3rRJcxCPavG10IcrVGSmPh6Qw5lwrg==" crossorigin=""></script>

Tạo div cho hiển thị bản đồ và css full màn hình:

<div id="map"></div>
<style>
		#map{
			width: 100%;
			height: 100%;
		}
</style>

Thêm đoạn javascript để hiển thị bản đồ:

<script>
		$(document).ready(function () {
			var mapObj = null;
			var defaultCoord = [21.0819, 105.6363]; // coord mặc định, Hà Nội
			var zoomLevel = 8; // Mức phóng to bản đồ
			var mapConfig = {
				attributionControl: false, // để ko hiện watermark nữa, nếu bị liên hệ đòi thì nhớ open nha
				center: defaultCoord, // vị trí map mặc định hiện tại
				zoom: zoomLevel,
			};

			mapObj = L.map('map', mapConfig);

			// thêm tile để map có thể hoạt động, xài free từ OSM
			L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
				attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
			}).addTo(mapObj);
		});
</script>

Sau đây là toàn bộ mã nguồn: 

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>create map</title>
  <!-- add lib -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/[email protected]/dist/leaflet.css" integrity="sha512-puBpdR0798OZvTTbP4A8Ix/l+A4dHDD0DGqYW6RQ+9jxkRFclaxxQb/SJAWZfWAkuyeQUytO7+7N4QKrDh+drA==" crossorigin=""/>
  <style>
		#map{
			width: 100%;
			height: 100%;
		}
  </style>
</head>
<body>
  <div id="map"></div>

	<!-- Script -->
  <!-- jQuery -->
  <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
  <!-- leaflet -->
	<script src="https://unpkg.com/[email protected]/dist/leaflet.js" integrity="sha512-QVftwZFqvtRNi0ZyCtsznlKSWOStnDORoefr1enyq5mVL4tmKB3S/EnC3rRJcxCPavG10IcrVGSmPh6Qw5lwrg==" crossorigin=""></script>

	<script>
		$(document).ready(function () {
			var mapObj = null;
			var defaultCoord = [21.0819, 105.6363]; // coord mặc định, Hà Nội
			var zoomLevel = 8; // Mức phóng to bản đồ
			var mapConfig = {
				attributionControl: false, // để ko hiện watermark nữa, nếu bị liên hệ đòi thì nhớ open nha
				center: defaultCoord, // vị trí map mặc định hiện tại
				zoom: zoomLevel,
			};

			mapObj = L.map('map', mapConfig);

			// thêm tile để map có thể hoạt động, xài free từ OSM
			L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
				attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
			}).addTo(mapObj);
		});
	</script>
	<!-- End script -->
</body>
</html>

Kết quả: 

create

 

2. Tạo marker
Marker là tiêu điểm đánh dấu trên bản đồ:

<script>
      $(document).ready(function () {
        var mapObj = null;
        var defaultCoord = [21.0819, 105.6363]; // coord mặc định, Hà Nội
        var zoomLevel = 8; // Mức phóng to bản đồ
        var mapConfig = {
          attributionControl: false, // để ko hiện watermark nữa, nếu bị liên hệ đòi thì nhớ open nha
          center: defaultCoord, // vị trí map mặc định hiện tại
          zoom: zoomLevel,
        };

        mapObj = L.map('map', mapConfig);

        // thêm tile để map có thể hoạt động, xài free từ OSM
        L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
          attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
        }).addTo(mapObj);

        // Add marker
        var marker_coord = [21.0819, 105.6363]; // Toạ độ marker
        L.marker(marker_coord).addTo(mapObj);
      });
</script>

Kết quả:

marker

 

3. Tạo popup cho marker
Khi tạo marker, khi ấn vào marker thì hiển thị popup thông tin địa điểm sẽ sinh động hơn:

<script>
      $(document).ready(function () {
        var mapObj = null;
        var defaultCoord = [21.0819, 105.6363]; // coord mặc định, Hà Nội
        var zoomLevel = 8; // Mức phóng to bản đồ
        var mapConfig = {
          attributionControl: false, // để ko hiện watermark nữa, nếu bị liên hệ đòi thì nhớ open nha
          center: defaultCoord, // vị trí map mặc định hiện tại
          zoom: zoomLevel,
        };

        mapObj = L.map('map', mapConfig);

        // thêm tile để map có thể hoạt động, xài free từ OSM
        L.tileLayer('http://{s}.tile.osm.org/{z}/{x}/{y}.png', {
          attribution: '&copy; <a href="http://osm.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
        }).addTo(mapObj);

        // Add custom marker
        var marker_coord = [21.0819, 105.6363]; // Toạ độ marker
        var popup_option = {
          className: "map-popup-content",
        };
        // html cho popup
        var popup_content = `<div class='left'>
                    <img src='https://img.pixers.pics/pho(s3:700/PI/23/27/700_PI2327_65c65c262917a837fe5b7240420e1ab4_5b7ab916358ae_.,700,700,jpg)/posters-hello-kitty.jpg.jpg' />
                  </div>
                  <div class='right'>
                    <b>Sudo - OpenStreetMap</b><br>Làm mọi thứ chuyên nghiệp
                  </div>
                  <div class='clearfix'></div>`;

        var popup = L.popup(popup_option);
        popup.setContent(popup_content);

        var marker = L.marker(marker_coord).addTo(mapObj);
        // binding popup vào marker
        marker.bindPopup(popup);
      });
</script>

CSS cho popup:

<style>
      .map-popup-content {
        width: 300px;
      }

      .map-popup-content .left {
        float:left;
        width: 40%;
      }
      .map-popup-content .left img {
        width:100%;
        height:100px;
        margin: -15px 0 -15px -20px;
        border-radius:12px;
      }

      .map-popup-content .right {
        float:left;
        width: 60%;
      }

      .clearfix {
        clear:both;
      }
</style>

Kết quả:

custom-marker

 

Chúc các bạn thành công!

Tham khảo: https://leafletjs.com/

default_image
Tác giả: Phan Sỹ Tân
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading