Đăng nhập laravel bằng Gmail và Facebook (mạng xã hội)

Đăng bởi:

Nguyễn Hồng Quân

Đăng ngày:

Mar 31, 2021

Đăng ở:

Thủ Thuật Thiết Kế

Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách login với tài khoản Facebook và Gmail nhé.

Trước hết vẫn là tạo 1 project Laravel. Cái này đã quá quen thuộc nên mình sẽ ko hướng dẫn lại nữa.

- Link document hướng dẫn chạy project Laravel

Trong phần này mình sẽ sử dụng package có sẵn laravel/socialite

composer require laravel/socialite

Tiếp theo là tạo migrate cho bảng users đê lưu dữ liệu tài khoản đăng nhập

public function up()
{
  Schema::create('users', function (Blueprint $table) {
    $table->bigIncrements('id');
    $table->string('name');
    $table->string('email')->nullable()->unique();
    $table->timestamp('email_verified_at')->nullable();
    $table->string('password')->nullable();
    $table->rememberToken();
    $table->timestamps();
  });
}

Cấu hình file .env

FACEBOOK_CLIENT_ID=13467*****
FACEBOOK_CLIENT_SECRET=*****************
CALLBACK_URL_FACEBOOK=https://domain.com/callback/facebook

GOOGLE_CLIENT_ID=9675********3s1e9q421l2p.apps.googleusercontent.com
GOOGLE_CLIENT_SECRET=BWVpYK**********wFwmdSa9p
CALLBACK_URL_GOOGLE=https://domain.com/callback/google

Trong folder  config/services:

'facebook' => [
    'client_id' => env('FACEBOOK_CLIENT_ID'),
    'client_secret' => env('FACEBOOK_CLIENT_SECRET'),
    'redirect' => env('CALLBACK_URL_FACEBOOK'),
  ],
  'google' => [
    'client_id' => env('GOOGLE_CLIENT_ID'),
    'client_secret' => env('GOOGLE_CLIENT_SECRET'),
    'redirect' => env('CALLBACK_URL_GOOGLE'),
  ],

Tạo Models cho bảng user

php artisan make:model Models/Users

- trong models ta thêm các code sau:

namespace App\Models;

use Illuminate\Notifications\Notifiable;
use Illuminate\Foundation\Auth\User as Authenticatable;

class User extends Authenticatable
{
  use Notifiable;

  /**
   * The attributes that are mass assignable.
   *
   * @var array
   */
  protected $fillable = [
    'name', 'email', 'password','locale','phone'
  ];

  /**
   * The attributes that should be hidden for arrays.
   *
   * @var array
   */
  protected $hidden = [
    'password', 'remember_token',
  ];
}

Tạo route

Route::get('/social/{provider}', 'Auth\LoginController@redirect')->name('auth.social');
Route::get('/callback/{provider}', 'Auth\LoginController@callback')->name('auth.social.callback');

Tạo Controler để Login (Logincontroller)

php artisan make:controller Auth/LoginController

- Bên trong LoginController sẽ viết code để xử lý đăng nhập

namespace App\Http\Controllers\Auth;

use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Foundation\Auth\AuthenticatesUsers;
use Socialite;
use Auth;
use Exception;
use App\User;
use Illuminate\Http\Request;
use Validator,Redirect,Response,File;
use Session;

class LoginController extends Controller
{
  /*
  |--------------------------------------------------------------------------
  | Login Controller
  |--------------------------------------------------------------------------
  |
  | This controller handles authenticating users for the application and
  | redirecting them to your home screen. The controller uses a trait
  | to conveniently provide its functionality to your applications.
  |
  */

  use AuthenticatesUsers;

  /**
   * Where to redirect users after login.
   *
   * @var string
   */
  protected $redirectTo = '/';

  /**
   * Create a new controller instance.
   *
   * @return void
   */
  public function redirect($provider) {
    Session::flash('back_url',$_SERVER['HTTP_REFERER']);
    return Socialite::driver($provider)->redirect();
  }
  public function callback($provider) {
    $getInfo = Socialite::driver($provider)->stateless()->user();
    $link = $_COOKIE['link_file']??'';
    // Nếu thông tin facebook trả về không có Email thì thông báo
    if(!$getInfo->email) {
      
      return redirect(Session::get('back_url','/'))->with(['flash_level'=>'danger','flash_message'=> 'Tài khoản của bạn không hoạt động.']);
        
    } else {
      // Nếu có Email thì check tồn tại trong hệ thống
      $findUser = User::where('email', $getInfo->email)->first();
      // nếu tồn tại user trong DB thì đăng nhập còn không thì đăng ký
      if($findUser != null){
        if ($findUser->status == 1) {
          Auth::login($findUser, true);
          return Redirect::to($link);
        } else {
          return redirect(Session::get('back_url','/'))->with(['flash_level'=>'danger','flash_message'=> 'Tài khoản của bạn không hoạt động.']);
        }
      } else {
        $created_at = $updated_at = date('Y-m-d H:i:s');
        $user = [
          'username' => $getInfo->id,
          'email' => $getInfo->email,
          'name' => $getInfo->name??$getInfo->email,
          'password' => bcrypt('*******'),
          'status' => 1,
          'created_at' => $created_at,
          'updated_at' => $updated_at,
        ];
        $user_id = User::insertGetId($user);
        Auth::login(User::find($user_id),true);
        return Redirect::to($link);
      }
    }
  }
}

Cuối cùng ta chỉ cần thêm link cho nút login bằng facebook và trải nghiệm thôi, chẳng hạn thêm FB Login vào trang welcome.blade.php như mình chẳng hạn.

Ok vậy là chúng ta đã đăng nhập thành công! chúc các bạn thành công.

default_image
Tác giả: Nguyễn Hồng Quân
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading