Box spout Import 200k bản ghi dữ liệu trong laravel mất bao lâu?

Đăng bởi:

Duy Nguyễn

Đăng ngày:

Dec 30, 2020

Đăng ở:

Tin Tức Công Nghệ

Giới thiệu

Như chúng ta đã biết trong PHP có một thư viện mà mỗi lập trình viên PHP đều nghĩ tới khi làm việc với excel là phpoffice / phpexcel. Trong quá trình sử dụng thực tế, việc phân tích một hoặc vài trăm dòng bản ghi dữ liệu trong Excel cũng không có vấn đề gì. Nhưng khi gặp file với hàng chục nghìn thậm chí hàng trăm  ngàn hay hàng triệu bản ghi thì việc sử dụng bộ nhớ của phpexcel sẽ tăng vọt, có thể dễ dàng vượt quá 128M hoặc hơn. Điều này dẫn tới quá trình xử lý sẽ lâu hơn và đem lại hiệu năng không cao. Vì vậy hôm này mình sẽ sử dụng một thư viện của PHP khác giúp cho việc xử lý dữ liệu lớn với Excel trở nên dễ dàng hơn đó là Box Spout. Và sau đây mình sẽ thực hiện demo nhé@@

Bắt đầu !

Bước 1: Tạo project laravel mới

composer create-project --prefer-dist laravel/laravel import-200k-record-excel

Bước 2: Tạo database

Tạo database có tên là: import-excel và sau đó config trong file .env

DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=import-excel
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=

Bước 3: Tạo bảng imports bằng migration

Tạo 1 bảng có tên là: imports trong bảng này sẽ có 10 trường dữ liệu tương ứng, cái này tùy dự án của các bạn nhé.

php artisan make:migration create_imports_table
<?php

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateImportsTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('imports', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->string('column1');
      $table->string('column2');
      $table->string('column3');
      $table->string('column4');
      $table->string('column5');
      $table->string('column6');
      $table->string('column7');
      $table->string('column8');
      $table->string('column9');
      $table->string('column10');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('imports');
  }
}

Chạy migrate

php artisan migrate

Bước 4: Cài thư viện Box spout

Mình sẽ cài thư viện bằng cách chạy artisan command

composer require box/spout

Bước 5: Đọc file excel và lưu vào database

Vì khi chạy không thông qua giao diện nên mình sẽ tạo 1 command excel:import như sau:

php artisan make:command ImportData
<?php

namespace App\Console\Commands;

use Illuminate\Console\Command;
// import thư viện
use Box\Spout\Reader\Common\Creator\ReaderEntityFactory;
use DB;
class ImportData extends Command
{
  /**
   * The name and signature of the console command.
   *
   * @var string
   */
  protected $signature = 'import:excel';

  /**
   * The console command description.
   *
   * @var string
   */
  protected $description = 'Import excel';

  /**
   * Create a new command instance.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  /**
   * Execute the console command.
   *
   * @return mixed
   */
  public function handle()
  {
    // Thời gian bắt đầu
    $this->info('Time start: ' . date("Y-m-d H:i:s"));
    // Đọc file excel
    $filePath = public_path().'/200k_record.xlsx';
    $reader = ReaderEntityFactory::createReaderFromFile($filePath);

    $reader->open($filePath);
    $data = [];
    foreach ($reader->getSheetIterator() as $sheet) {
      foreach ($sheet->getRowIterator() as $i => $row) {
        ini_set('memory_limit', '-1');
        set_time_limit(0);
        if ($i == 1)
          continue;

        $item = $row->toArray();
        $created_at = $updated_at = date('Y-m-d H:i:s');
        $data[] = [
          'column1' => $item[0] ?? '',
          'column2' => $item[1] ?? '',
          'column3' => $item[2] ?? '',
          'column4' => $item[3] ?? '',
          'column5' => $item[4] ?? '',
          'column6' => $item[5] ?? '',
          'column7' => $item[6] ?? '',
          'column8' => $item[7] ?? '',
          'column9' => $item[8] ?? '',
          'column10' => $item[9] ?? '',
          'created_at' => $created_at,
          'updated_at' => $updated_at
        ];
        // 100 bản ghi insert 1 lần
        if ($i % 100 == 0) {
          DB::table('imports')->insert($data);
          $data = [];
        }
      }
      DB::table('imports')->insert($data);
    }
    $reader->close();
    // Done
    $this->info('Time end: ' . date("Y-m-d H:i:s"));
  }
}

 

Bước 6: Tải file mẫu chứa 200k bản ghi

Tải về và lưu ở thư mục public với tên 200k_record. Tải file tại đây

Kết quả

Chạy lệnh

php artisan import:excel

Và đây là kết quả sau khi chạy

Time start: 2020-12-30 13:36:45.000000
Time end: 2020-12-30 13:37:36.000000

Như vậy có thể thấy gần 200k bản ghi dữ liệu mình import chưa tới 1 phút bao gồm cả đọc file , nạp row vào mảng và thực thi sql.

Thư viện Box spout: https://github.com/box/spout

 

NGUYỄN DUY

default_image
Tác giả: Duy Nguyễn
ADMIN

Bình luận

name
Duy 30.12.2020 lúc 14:28

Cảm ơn bạn <3

name
Dung 30.12.2020 lúc 14:27

Quá bổ ích, Cảm ơn bạn

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading