[JavaScript] Một số điểm lưu ý trong JavaScript

Đăng bởi:

Trần Dung

Đăng ngày:

Feb 28, 2021

Đăng ở:

Kiến Thức Cơ Bản

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một số điểm đặc biệt, khác lạ và khá là "dị" trong JavaScriptES6. Vì trong lập trình JavaScript chúng ta nên sử dụng "use strict" để code trở nên dễ hiểu và cú pháp rành mạch rõ ràng hơn, do đó chúng ta sẽ chỉ đề cập đến các vấn đề trong strict mode thôi nhé 

Khai báo let, const và var ở môi trường Global

Như chúng ta đã biết khi sử dụng JavaScript, chúng ta sẽ có một object đặc biệt là window. Đây là một Global Object, tức là chúng ta có thể dùng ở bất kỳ chỗ nào trong môi trường JS của trang hiện tại. Khi khai báo biến với từ khóa var, biến sẽ được gán thành thuộc tính của window. Ví dụ

  "use strict"
  var a = 5
  console.log(a) // 5
  console.log(window.a) // 5

Tuy nhiên khi khai báo với từ khóa let hay const thì các biến này sẽ không trở thành thuộc tính của window.

  "use strict"
  var a = 5
  let b = 2
  const c = 1
  console.log(window.a) // 5
  console.log(window.b) // undefined
  console.log(window.c) // undefined
  console.log(b) // 2
  console.log(c) // 1

Các bạn lưu ý điều này nhé 

Kiểu dữ liệu null và undefined

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa hai kiểu dữ liệu nullundefined. Cái này chúng ta cần nắm rõ để viết điều kiện cho đúng. Trước tiên chúng ta sẽ hiểu hai kiểu dữ liệu này

 1. null
 • null là một giá trị rỗng
 • null phải được assign
  let test = null
  console.log(test) // null

Mặt khác, null là một object.

  console.log(typeof test) // object
 1. undefined

undefined là một kiểu mà biến được thể hiện nhưng chưa được định nghĩa. Ví dụ

  let a
  console.log(a) // undefined

Không giống như null, undefined có type là undefined

  console.log(typeof a) // undefined

Ngoài ra, có 2 cách khác để thể hiện được một biến là undefine

 • Gán cho biến giá trị undefined
  let b = undefined
  console.log(b) // undefined
 • Thể hiện một biến ko phải là thuộc tính của object
  let obj = {}
  console.log(obj.a) // undefined
 1. Điểm tương đồng giữa null và undefined

Trong JavaScript có 6 giá trị falsy. Cả null và undefined là 2 trong số 6 giá trị này.

 • false
 • 0 (zero)
 • null
 • undefined
 • "" (empty string)
 • NaN (not a number) Ngoài 6 giá trị trên, các giá trị còn lại đều là truthy.

Tiếp theo, trong JavaScript có 6 kiểu dữ liệu nguyên thủy

 • boolean
 • null
 • undefined
 • number
 • string
 • symbol

Còn lại tất cả là object (ví dụ: functions, objects, arrays, ...)

Tuy nhiên chú ý là khi xét kiểu của null thì lại object.

  let a = null
  console.log(typeof a) // null
 1. Điểm khác nhau nữa của null và undefined

Khí sử dụng gía trị mặc định cho function. Chúng ta sẽ xem xét ví dụ sau

  const test = (str = 'hello world') => console.log(str)
  
  test("nguyen thanh tuan") // nguyen thanh tuan
  
  test() // hello world
  
  test(undefined) // hello world
  
  test(null) // null

Như vậy, với tham số mặc định thì undefined sẽ sử dụng giá trị mặc định còn null thì không.

 1. Tóm lại
 • null là giá trị rỗng và phải được assign
 • undefined là một biến được thể hiện nhưng chưa được định nghĩa
 • null và undefined đều là giá trị falsy
 • null và undefined đều là kiểu dữ liệu nguyên thủy. Tuy nhiên typeof null là object.
 • null !== undefined nhưng null == undefined.

Phép so sánh Double Equals (==) và Triple Equals (===)

Như ở phần trên, mình có ghi null !== undefined nhưng null == undefined, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn ở đây nhé  (Một biến bao gồm kiểu dữ liệugiá trị)

 1. So sánh double equals là so sánh kiểu tự ép kiểu
 2. So sánh triple equals là so sánh ko tự ép kiểu (kiểu này chặt chẽ hơn)

So sánh == là một kiểu so sánh yếu, khi so sánh ==, chúng ta sẽ đưa hai biến về cùng một kiểu rồi so sánh giá trị của chúng (dựa theo falsy hoặc truthy).

  console.log(77 == '77') // true

Khi so sánh như trên, '77' (kiểu string) sẽ được đưa về thành 77 (kiểu number), do đó hai giá trị bằng nhau và bằng 77.

Nếu chúng ta sử dụng === thì kết quả sẽ là false vì hai kiểu dữ liệu khác nhau (number và string)

  console.log(77 === '77') // false

Chúng ta sẽ tìm hiểu phần gây nhầm lẫn nhiều là so sánh các giá trị falsy với nhau.

 • false, 0 và "" Khi so sánh 3 giá trị trên với nhau theo kiểu so sánh == thì đều trả về true.
  false == 0
  // true

  0 == ""
  // true

  "" == false
  // true
 • null và undefined Khi so sánh hai giá trị này theo kiểu == thì đều trả về giá trị true,
  null == null
  // true

  undefined == undefined
  // true

  null == undefined
  // true

Tuy nhiên nếu so sánh hai gía trị này với các giá trị falsy còn lại thì đều trả về false

  null == false
  // false

  undefined == ''
  // false

  null == 0
  // false
  ...
 • NaN NaN khi so sánh == thì luôn trả về false, ngay cả khi so sánh với chính nó.
  NaN == null
  // false

  NaN == undefined
  // false

  NaN == NaN
  // false

Nguồn

Tài liệu tham khảo

default_image
Tác giả: Trần Dung
ADMIN

Bình luận

Để lại bình luận

Email và số điện thoại sẽ không được công khai. Những trường bắt buộc được đánh dấu *

Repository deleted Your repository has remove
Loading